GEBRUIKSVOORWAARDEN

PRIVACYBELEID

LEES DEZE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN ('VOORWAARDEN') GOED DOOR VOORDAT U ZICH REGISTREERT OM ALS KLANT GEBRUIK TE MAKEN VAN TOLUNA QUICKSURVEYS. UW REGISTRATIE IMPLICEERT DAT U AKKOORD GAAT MET DEZE VOORWAARDEN. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, KUNT U ZICH NIET REGISTREREN ALS GEBRUIKER VAN TOLUNA QUICKSURVEYS.

Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zoals beschreven in paragraaf 12(d). Controleer deze Voorwaarden elke keer als u gebruikt wilt maken van onze online Services zodat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn. De Voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 13 juni 2016.

Deze Voorwaarden vormen de Volledige Overeenkomst tussen u ('u' of 'Klant') en Toluna SAS, 1 bis rue Collange, 92300 Levallois-Perret - FRANKRIJK ('Toluna') voor het gebruik van Toluna's service voor snelle onderzoeken en polls, Toluna QuickSurveys (de 'Service'), genaamd. Deze Service is toegankelijk op de website www.toluna.com of op een van de lokale subwebsites (gezamenlijk 'de Website'). Deze Service wordt aan u verleend in overeenstemming met deze Voorwaarden en alle andere toepasselijke beleids- en overige regels die vermeld staan op de Website.

De service

Met de service kunt u geïndividualiseerde Toluna QuickSurveys maken en op uw Toluna QuickSurveys-account resultaten ontvangen van geregistreerde leden van het Toluna-panel (de 'panelleden') of bezoekers aan de website, in het geselecteerde land. U bent zelf verantwoordelijk voor alle inhoud van de Toluna QuickSurveys die u maakt en op de website plaatst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het maken, vernieuwen, bijwerken, verwijderen, redigeren van inhoud, het controleren en alle andere aspecten van bestanden, software, scripts, afbeeldingen, grafische elementen, audio, video, tekst, data, muziek, geluid, foto’s of andere objecten, enquêtevragen en -reacties, informatie, berichten of andere materialen die u of respondenten communiceren, indienen of overdragen via de service (gezamenlijk de 'inhoud van de klant'). Door gebruik te maken van de service verleent u Toluna het recht om uw Toluna QuickSurveys te reproduceren, publiceren, tonen en distribueren op de website. U erkent en gaat ermee akkoord dat Toluna geen garantie geeft betreffende deelname aan Toluna QuickSurveys of deelnamepercentages en dat deze laatste drastisch kunnen verschillen afhankelijk van de inhoud, plaatsing en de doelgroep. Toluna is niet aansprakelijk indien de deelname lager is dan gevraagd. Als u echter vooraf betaalt om resultaten van Panelleden te ontvangen voor uw Toluna QuickSurveys en het aantal deelnemende Panelleden minder dan 50% bedraagt van het door u in het Toluna-panel geselecteerde aantal respondenten tijdens het in de desbetreffende bestelbon opgegeven tijdsbestek, dan kunt een krediet ontvangen op uw account door een e-mail te sturen naar support@quicksurveys.com. Zodra uw Toluna QuickSurveys op de Website zijn geplaatst, kunt u ze niet meer wijzigen (definitie, filters, afbeeldingen etc. van de enquête) of annuleren. De resultaten van uw Toluna QuickSurveys zijn rechtstreeks op de Website beschikbaar in een eerste uitgave. Exportmogelijkheden naar verschillende formaten worden achteraf toegevoegd. Resultaten van Toluna QuickSurveys worden opgeslagen op de Website en blijven beschikbaar totdat u uw account verwijdert. Toluna QuickSurveys beschouwt uw inhoud niet als zijn eigendom. U blijft eigenaar van al uw intellectuele eigendomsrechten voor zover deze uw inhoud betreffen. Deze voorwaarden verlenen Toluna QuickSurveys geen licentie voor of rechten op uw inhoud, behalve voor de beperkte rechten die Toluna QuickSurveys nodig heeft om de Services te leveren en zoals anderszins beschreven in deze Voorwaarden. Als u uw account verwijdert, worden alle accountgegevens binnen één (1) werkdag van de back-upbestanden van Toluna QuickSurveys verwijderd. Niettegenstaande het voorgaande, behoudt Toluna zich het recht voor om Toluna QuickSurveys op elk gewenst moment te weigeren of te verwijderen indien het bedrijf redelijke gronden heeft om aan te nemen dat inhoud van een Toluna QuickSurveys niet voldoet aan deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving, of na een termijn van twee jaar nadat uw Toluna QuickSurveys op de Website werd geplaatst.

Klantenregistratie en -account

Om de Service te gebruiken, moet u zich registreren op de Website en een individuele account aanmaken, inclusief een gebruikersnaam en een wachtwoord. U garandeert dat alle informatie die u hebt opgegeven in uw account actueel, volledig en juist is. Registratiegegevens en andere informatie over u zijn onderworpen aan het Privacybeleid van Toluna, dat beschikbaar is op de Website. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord. U gaat ermee akkoord uw login-gegevens en wachtwoord privé te houden en Toluna onmiddellijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofde activiteiten op uw account waarvan u op de hoogte bent. De Service is bedoeld voor één gebruiker. Meerdere gebruikersnamen en wachtwoorden zijn niet toegestaan. Toluna behoudt zich het recht voor uw account of toekomstig gebruik van de Service te allen tijde op te schorten of te beëindigen indien het bedrijf redelijke gronden heeft om aan te nemen dat uw gebruik van de Service niet voldoet aan deze Voorwaarden of enige toepasselijke wet- of regelgeving, of dat uw identificatiegegevens niet waarheidsgetrouw of correct zijn of worden gekraakt. Toluna raadt u aan de resultaten en gegevens van uw Toluna QuickSurveys bij te houden omdat Toluna zich het recht voorbehoudt uw account te deactiveren, zoals beschreven in deze Voorwaarden. Toluna is niet verantwoordelijk voor de verwijdering van gegevens die in uw account staan. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor uw account en alle activiteiten die zich voordoen in verband met het gebruik van uw account, ongeacht of u deze activiteiten hebt geautoriseerd.

Betaling

 

a. De prijs van de Service is het bedrag dat u werd meegedeeld via uw Toluna QuickSurveys-account op deze Website. Alle vermelde bedragen zijn exclusief btw, omzetbelasting en/of andere verschuldigde belastingen en rechten die geheven worden, indien van toepassing. De Services moeten worden gekocht in de vorm van een betaald abonnement van dertig (30) dagen op de Service (een 'Abonnement'). U moet uw abonnement vervolgens maandelijks vooruitbetalen met een creditcard of betaalpas. Dit moet elke maand op dezelfde dag gebeuren als de begindatum van uw Abonnement. U erkent en aanvaardt dat Toluna uw Abonnement mag opschorten of annuleren als uw creditcardbetaling om welke reden dan ook niet kan worden verwerkt. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan uw gebruik van de Service, zoals meegedeeld in uw account. Bovendien gaat u ermee akkoord al deze kosten te betalen, met inbegrip van alle toepasselijke belastingen en tegen de tarieven die gelden op het moment dat de kosten worden gemaakt. Toluna kan deze vergoedingen te allen tijde en naar eigen goeddunken wijzigen, mits een dergelijke wijziging van kracht wordt op het einde van de periode van de dan voor u geldende termijn van uw maandelijkse Abonnement. Uw Abonnement wordt automatisch voortgezet tot u het opzegt. Als u uw Abonnement opzegt, wordt deze opzegging van kracht op de laatste dag van de dan geldende termijn van uw Abonnement van dertig (30) dagen. Voor alle duidelijkheid: u hebt onder geen beding recht op terugbetaling van een ongebruikt deel van de Service.


b. Door op 'Bestelling verwerken' te klikken, gaat u ermee akkoord dat het bedrag dat u werd meegedeeld via uw Toluna QuickSurveys-account elke maand wordt verrekend via de betaalpas of creditcard die u opgeeft. U kunt uw maandabonnement voor premium functies te allen tijde opzeggen door op 'Plan met premium functies opzeggen' te klikken via uw Toluna QuickSurveys-accountpagina. Toluna zal uw gecodeerde betaalgegevens voor uw gemak opslaan voor toekomstige bestellingen. U kunt uw betaalgegevens echter ook beheren bij de instellingen van uw Toluna QuickSurveys-account.

Verboden gebruik

De Klant gaat ermee akkoord de Service niet te bezoeken en/of gebruiken voor de volgende doeleinden: (i) het verzenden van ongevraagde e-mails of commerciële berichten of uitnodigingen; (ii) het vragen, verzamelen, opslaan en/of openbaren van persoonsgegevens van enquêterespondenten of het schenden van enige toepasselijke privacywet; (iii) het doorgeven van berichten of materialen die schadelijk, grof, kwellend, bedreigend, onfatsoenlijk, obsceen, raciaal- of etnisch-gevoelig of anderszins verwerpelijk, hatelijk, onrechtmatig, smadelijk, beledigend, lasterlijk of anderszins onwettig wordt geacht; (iv) op een wijze die een inbreuk is op een octrooi, handelsmerk, auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van een derde; (v) op een wijze die enige toepasselijke wetten, regels en voorschriften schendt; of (vi) op een wijze die gedrag vormt of aanmoedigt dat een strafrechtelijk of burgerrechtelijk vergrijp zou kunnen vormen volgens enigerlei toepasselijke wet- of regelgeving. Hoewel Toluna niet verantwoordelijk is voor dergelijke inhoud of communicaties, behoudt Toluna zich het recht voor naar eigen goeddunken te allen tijde en zonder kennisgeving aan de Klant alle maatregelen te nemen die het bedrijf nodig of passend acht met betrekking tot dergelijke inhoud of communicaties die Toluna ter kennis komen. Voorts wordt door de Klant erkend en akkoord gegaan met het volgende:

a. Toluna heeft geen controle over de inhoud van de Klant en geeft geen garanties en laat zich niet uit over de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit ervan.

b. Het is de Klant niet toegestaan code die verband houdt met de Service of enig ander aspect van de technologie van Toluna te wijzigen, bewerken, kopiëren, reproduceren, verbeteren, ontleden, decompileren, veranderen, dupliceren, op een andere wijze proberen te achterhalen of te gebruiken voor het maken van afgeleide werken.

c. De Klant zal geen virussen of vergelijkbare kwaadaardige software uploaden, plaatsen, distribueren, communiceren, overdragen of anderszins beschikbaar stellen die de werking van een computer of van de Service kunnen schaden.

d. De Klant zal de Toluna QuickSurveys niet gebruiken voor het verzenden van enquêtes, polls of andere materialen naar personen die de leeftijd van meerderjarigheid nog niet hebben bereikt in zijn of haar woonplaats ('Minderjarigen') of Minderjarigen op enigerlei wijze schaden. De Klant zal voorts geen enquêtes, polls of andere materialen naar Minderjarigen zenden die Toluna zou onderwerpen aan een lokale of internationale wet, regel of voorschrift (met inbegrip van voorschriften van de sector) met betrekking tot de privacy van kinderen of anderszins verband houdend met de bescherming van Minderjarigen. Dit geldt in het bijzonder voor alle onderzoeken naar gevoelige onderwerpen zoals seksualiteit, drugs etc.e. De Klant mag de Service niet toekennen, overdragen, doorverkopen, distribueren of anderszins gebruiken, behalve zoals hierin overeengekomen. De Klant mag de enquêteresultaten niet gebruiken of presenteren op misleidende of illegale wijze, of op enige wijze die een negatieve invloed zou hebben op de reputatie of goodwill van Toluna, en Toluna behoudt zich het recht voor een rechtzetting te publiceren bij dergelijk gebruik of een dergelijke presentatie. Enquêteresultaten mogen niet worden gebruikt in verband met eventuele geschillenbeslechting, procesvoering, arbitrage of andere gerechtelijke actie van welke aard dan ook ('Procesvoeringsdoeleinden') Wanneer de onderzoeksresultaten worden meegedeeld aan klanten, werknemers, enquêterespondenten of anderszins worden gepubliceerd, moet de Klant Toluna erkennen voor alle onderzoekswerkzaamheden onder vermelding van 'onderzoek uitgevoerd met gebruikmaking van Toluna QuickSurveys, mogelijk gemaakt door Toluna.'

f. De Klant mag de Service niet toekennen, overdragen, doorverkopen, distribueren of anderszins gebruiken, behalve zoals hierin overeengekomen. De Klant mag de Service niet toekennen, overdragen, doorverkopen, distribueren of anderszins gebruiken, behalve zoals hierin overeengekomen.

g. De Klant mag Toluna QuickSurveys niet openen en/of gebruiken op een wijze die de Service of netwerken of beveiligingssystemen van Toluna zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten, belemmeren, verstoren of er anderszins mee zou interfereren.

h. U erkent en aanvaardt dat elke inbreuk op het voorgaande een wezenlijke schending zal vormen van uw contract met ons uit hoofde van deze Voorwaarden ('Contract'). In dat geval kan Toluna, naast alle geldende juridische en billijke rechtsmiddelen tegen u, (i) uw account uitschakelen en u toegang tot de Website en de Service met betrekking hiertoe annuleren; en (ii) alle verliezen, schade, kosten of uitgaven die Toluna heeft opgelopen of gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw niet-naleving op u verhalen. Verder erkent en aanvaardt u dat Toluna met alle overheidsinstanties kan samenwerken in verband met een onderzoek naar uw gebruik van Toluna QuickSurveys, met inbegrip van gebruik dat in strijd is met geldende wetten, en conform de toepasselijke wetten Inhoud van de Klant en enigerlei andere informatie over u of uw gebruik van Toluna QuickSurveys mag bekendmaken aan een dergelijke overheidsinstantie in verband met een dergelijk onderzoek.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Tussen de Klant en Toluna onderling geldt dat de Klant eigenaar is van alle rechten, aanspraken en belangen die besloten liggen in de Inhoud van de Klant. U verleent Toluna gedurende de looptijd van uw Abonnement een beperkte, niet-exclusieve licentie, vrij van royalty's, om de Inhoud van de Klant te hosten, en dit uitsluitend voor alle redelijke en noodzakelijke doeleinden waarop deze Voorwaarden betrekking hebben. In de onderhavige Voorwaarden worden aan Toluna of een derde geen rechten, aanspraken of belangen die besloten liggen in de Inhoud van de Klant of enige bijbehorende intellectuele eigendomsrechten overgedragen of verleend, maar slechts een beperkt gebruiksrecht dat in overeenstemming met deze Voorwaarden kan worden herroepen. Toluna, hieraan gelieerde ondernemingen en/of licentiegevers blijven de enige en exclusieve eigenaars van alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief zonder beperking alle octrooien, handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten, databases, software en kennis met betrekking tot de Website, de Service en alle daarin opgenomen inhoud (de 'Materialen'). U verwerft op geen enkele wijze recht of aanspraak op of belang in de Materialen, behalve zoals uitdrukkelijk is uiteengezet in deze Voorwaarden. Toluna verleent u een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepbaar recht tot gebruik van de Materialen, uitsluitend voor het gebruik van de Service in overeenstemming met deze Voorwaarden. De Materialen mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Toluna of diens licentiegevers voor geen enkel ander doel worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, overgedragen, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins worden geëxploiteerd.

Termijn en beëindiging

Onderhavige Voorwaarden worden automatisch van kracht bij uw eerste gebruik van Toluna QuickSurveys en blijven gelden tot ze worden beëindigd in overeenstemming met deze Voorwaarden. Als u geen Abonnement hebt, kunt u dit Contract opzeggen door Toluna een e-mail te sturen viasupport@quicksurveys.com. Het Contract wordt onmiddellijk beëindigd nadat Toluna deze kennisgeving heeft ontvangen. Als u een Abonnement hebt, kunt u het Abonnement opzeggen en het Contract beëindigen met een schriftelijke kennisgeving indien Toluna wezenlijk tekortkomt in de nakoming van een van zijn verplichtingen uit hoofde hiervan en deze tekortkoming niet is verholpen binnen 60 dagen nadat Toluna uw kennisgeving van deze tekortkoming heeft ontvangen. Toluna kan dit Contract beëindigen en alle Abonnementen uit hoofde van dit Contract opzeggen met onmiddellijke ingang door middel van een kennisgeving aan u indien u inbreuk pleegt op een toepasselijke wet of op een van uw verklaringen, garanties, verbintenissen of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst. Bij een eventuele beëindiging van het Contract komen uw rechten op het gebruik van de Service onmiddellijk te vervallen, wordt uw account gedeactiveerd en is Toluna niet verplicht reacties of resultaten van Toluna QuickSurveys te bewaren, door te sturen naar u of u ter beschikking te stellen. In geval van beëindiging vervallen alle onderlinge rechten en plichten tussen de partijen, met uitzondering van de rechten en plichten die van kracht blijven na de beëindiging (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, paragrafen 7, 8, 9, 10, 11 en 12). Bij beëindiging worden alle accountgegevens en -data binnen één (1) werkdag van de back-upbestanden van Toluna QuickSurveys gewist.

Vrijwaring

De Klant zal Toluna, hieraan gelieerde ondernemingen, samen met hun functionarissen, directeuren, werknemers en agenten, op eigen kosten schadeloos stellen voor, verdedigen tegen en vrijwaren van enigerlei verliezen, kosten, schade, aansprakelijkheid of onkosten voortvloeiend uit of in verband met: (i) het gebruik van de Service door de Klant, met inbegrip van diens afhankelijkheid van informatie of materialen (waaronder begrepen enquêteresultaten of -reacties) verkregen door het gebruik van de Service; en/of (ii) schending van deze Voorwaarden door de Klant.

Afwijzing van garantie

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, VERWERPT TOLUNA ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, AANSPRAAK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GEEN INBREUK. U GAAT ERMEE AKKOORD EN ERKENT DAT DE WEBSITE EN DE SERVICE WORDEN AANGEBODEN 'ZOALS DEZE IS', 'WAAR DEZE IS', 'ZOALS BESCHIKBAAR' EN 'MET ALLE GEBREKEN'. VOOR ZOVER NIET SPECIFIEK HIERIN BEPAALD, GEEFT TOLUNA GEEN GARANTIE DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. TOLUNA GEEFT OOK GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DE NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE ANDERE INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN VIA DE SERVICE. DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDEN VERKREGEN (MET INBEGRIP VAN PLUG-INS) MET BEHULP VAN DE SERVICE GEHEEL OP EIGEN RISICO VAN DE KLANT ZIJN EN DAT DE KLANT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR ENIGE SCHADE AAN ZIJN COMPUTERSYSTEEM OF VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS. GEEN ENKELE INFORMATIE OF GEEN ENKEL ADVIES, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR DE KLANT VAN TOLUNA OF VIA DE SERVICE ZAL LEIDEN TOT EEN GARANTIE WELKE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN DERHALVE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, VERWERPT TOLUNA ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, AANSPRAAK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GEEN INBREUK. U GAAT ERMEE AKKOORD EN ERKENT DAT DE WEBSITE EN DE SERVICE WORDEN AANGEBODEN 'ZOALS DEZE IS', 'WAAR DEZE IS', 'ZOALS BESCHIKBAAR' EN 'MET ALLE GEBREKEN'. VOOR ZOVER NIET SPECIFIEK HIERIN BEPAALD, GEEFT TOLUNA GEEN GARANTIE DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. TOLUNA GEEFT OOK GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DE NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE ANDERE INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN VIA DE SERVICE. DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDEN VERKREGEN (MET INBEGRIP VAN PLUG-INS) MET BEHULP VAN DE SERVICE GEHEEL OP EIGEN RISICO VAN DE KLANT ZIJN EN DAT DE KLANT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR ENIGE SCHADE AAN ZIJN COMPUTERSYSTEEM OF VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS. GEEN ENKELE INFORMATIE OF GEEN ENKEL ADVIES, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR DE KLANT VAN TOLUNA OF VIA DE SERVICE ZAL LEIDEN TOT EEN GARANTIE WELKE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN DERHALVE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, VERWERPT TOLUNA ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, AANSPRAAK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GEEN INBREUK. U GAAT ERMEE AKKOORD EN ERKENT DAT DE WEBSITE EN DE SERVICE WORDEN AANGEBODEN 'ZOALS DEZE IS', 'WAAR DEZE IS', 'ZOALS BESCHIKBAAR' EN 'MET ALLE GEBREKEN'. VOOR ZOVER NIET SPECIFIEK HIERIN BEPAALD, GEEFT TOLUNA GEEN GARANTIE DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. TOLUNA GEEFT OOK GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DE NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE ANDERE INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN VIA DE SERVICE. DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDEN VERKREGEN (MET INBEGRIP VAN PLUG-INS) MET BEHULP VAN DE SERVICE GEHEEL OP EIGEN RISICO VAN DE KLANT ZIJN EN DAT DE KLANT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR ENIGE SCHADE AAN ZIJN COMPUTERSYSTEEM OF VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS. GEEN ENKELE INFORMATIE OF GEEN ENKEL ADVIES, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR DE KLANT VAN TOLUNA OF VIA DE SERVICE ZAL LEIDEN TOT EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN DERHALVE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, VERWERPT TOLUNA ALLE GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID, KWALITEIT, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN, AANSPRAAK, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN GEEN INBREUK. U GAAT ERMEE AKKOORD EN ERKENT DAT DE WEBSITE EN DE SERVICE WORDEN AANGEBODEN 'ZOALS DEZE IS', 'WAAR DEZE IS', 'ZOALS BESCHIKBAAR' EN 'MET ALLE GEBREKEN'. VOOR ZOVER NIET SPECIFIEK HIERIN BEPAALD, GEEFT TOLUNA GEEN GARANTIE DAT DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG OF VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN. TOLUNA GEEFT OOK GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN UIT HET GEBRUIK VAN DE SERVICE OF DE NAUWKEURIGHEID VAN ENIGE ANDERE INFORMATIE DIE WORDT VERKREGEN VIA DE SERVICE. DE KLANT BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS WORDEN VERKREGEN (MET INBEGRIP VAN PLUG-INS) MET BEHULP VAN DE SERVICE GEHEEL OP EIGEN RISICO VAN DE KLANT ZIJN EN DAT DE KLANT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID DRAAGT VOOR ENIGE SCHADE AAN ZIJN COMPUTERSYSTEEM OF VOOR ENIG VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELJKE MATERIALEN EN/OF GEGEVENS. GEEN ENKELE INFORMATIE OF GEEN ENKEL ADVIES, ZOWEL MONDELING ALS SCHRIFTELIJK, VERKREGEN DOOR DE KLANT VAN TOLUNA OF VIA DE SERVICE ZAL LEIDEN TOT EEN GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK HIERIN WORDT VERMELD. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES NIET TOEGESTAAN. SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN ZIJN DERHALVE MOGELIJK NIET VAN TOEPASSING OP DE KLANT.

Vertrouwelijkheid/privacy

Toluna gaat ermee akkoord uw identiteit, uw persoonlijke gegevens of uw gebruik van de Service niet openbaar te maken zonder uw voorafgaande toestemming (elektronische e-mail of het aanvinken van een vakje voor akkoord), tenzij het gaat om openbaarmaking aan ondernemingen en technische partners die aan Toluna gelieerd zijn en uitsluitend ten behoeve van het verstrekken van de Service. Toluna mag wel uw bedrijfslogo opnemen in het eigen marketingmateriaal. U gaat ermee akkoord de anonimiteit van de panelleden of anderen die uw Toluna QuickSurveys hebben beantwoord te respecteren en u zult hen niet kunnen identificeren, tenzij ze daar uitdrukkelijk mee hebben ingestemd. Beide partijen komen overeen zich te houden aan het Privacybeleid van Toluna, dat beschikbaar is op de Website.

Toepasselijk recht en rechterlijke bevoegdheid

Het Contract en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit, of verband houden met, het Contract of de erin behandelde onderwerpen of de opstelling ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims) worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales. U gaat er onherroepelijk mee akkoord dat de rechtbanken van Engeland en Wales exclusief bevoegd zijn om alle geschillen of claims te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden of de erin behandelde onderwerpen of de opstelling ervan (inclusief niet-contractuele geschillen of claims).

Aanvullende voorwaarden

a. Bevoegdheid – Elke partij verklaart en garandeert hierbij ten opzichte van de andere partij over alle vereiste bevoegdheden te beschikken om de verplichtingen uit hoofde van dit Contract te mogen aangaan en uitvoeren zonder toestemming van een derde of zonder schending van een contract of overeenkomst met een derde.

b. Toewijzing – De Klant mag zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van dit Contract noch geheel, noch gedeeltelijk toekennen dan wel delegeren. Elke poging daartoe zal nietig zijn.

c. Overmacht – Geen van beide partijen wordt geacht in verzuim te zijn met deze Voorwaarden voor zover de uitvoering van zijn verplichtingen of pogingen om een schending te verhelpen worden opgehouden, beperkt of voorkomen door overmacht, brand, een natuurramp, een handeling van de overheid, stakingen of arbeidsgeschillen, onvermogen om grondstoffen, energie of benodigdheden te verstrekken, of enige andere vergelijkbare handeling of omstandigheid buiten de redelijke controle van de desbetreffende partij.

d. Wijziging – Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen om welke reden dan ook, waaronder begrepen in verband met wijzigingen in de wetgeving, regelgeving en andere regels en gedragscodes die we gewend zijn. Bovenaan deze pagina kunt u zien wanneer deze Voorwaarden voor het laatst zijn bijgewerkt en welke bepalingen werden gewijzigd. Elke keer dat u de Service gebruikt, zijn deze Voorwaarden die van kracht zijn op het moment van uw bestelling van toepassing op het Contract tussen u en ons.

e. Scheidbaarheid – Indien een bepaling van dit Contract door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling geacht uit deze Voorwaarden verwijderd te zijn en blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

f. Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 – Een persoon die geen partij is bij dit Contract heeft geen recht onder de Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 (Britse wet op contracten (rechten van derden) van 1999) om eender welke bepaling uit dit Contract af ​​te dwingen.

g. Neutrale opstelling – De partijen zijn het erover eens dat deze Voorwaarden worden geacht gezamenlijk en in gelijke mate door hen te zijn opgesteld en dat onderhavige Voorwaarden daarom niet mogen worden geïnterpreteerd tegen een partij of partijen op grond van het feit dat de partij of partijen een of meerdere bepalingen heeft opgesteld of meer verantwoordelijk was voor het opstellen van een of meerdere bepalingen.

h. Volledige overeenkomst – Elke partij bij dit Contract erkent dat deze Voorwaarden de gehele overeenkomst tussen de partijen vormen met betrekking tot het onderwerp dat in deze Voorwaarden wordt behandeld, dat deze Voorwaarden alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, discussies of verklaringen vervangen met betrekking tot het onderwerp van het Contract, en dat wijziging van deze Voorwaarden niet mogelijk is, tenzij schriftelijk en ondertekend door alle partijen in het Contract. Elke partij bij dit Contract verklaart verder dat er geen beloften, verklaringen, aansporingen, overeenkomsten of garanties hebben plaatsgevonden (met uitzondering van deze die hierin uiteengezet zijn) om de uitvoering van dit Contract door genoemde partij te bewerkstelligen. Bovendien verklaart elke partij dit Contract niet uit te voeren rekenend op een belofte, verklaring, aansporing of garantie die niet hierin is opgenomen.

i. Koppen en titels – Koppen en titels worden alleen gemakshalve hierin gebruikt, maken geen deel uit van het Contract en zullen niet gebruikt worden ter interpretatie of ontleding van het Contract.